Producenci
Kontakt

Szop Market

Żelazna 6
10-419 Olsztyn
NIP: 7391000194

tel: 519 327 812
e-mail: kontakt@szopmarket.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 25.03.2020

  § 1 – Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy szopmarket.pl/ działający pod adresem https://szopmarket.pl/ prowadzony jest przez spółkę Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059761, NIP 7391000194, REGON 51026017200000, Telefon: 895375300, e-mail: kontakt@szopmarket.pl.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  https://szopmarket.pl/.pl a w szczególności: zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży towarów dostępnych w sklepie oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną   (w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną).
 3. Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta usługodawca:
  • komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);
  • włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików cookies;
  • aktywny adres e-mail.
 4. Klient powinien korzystać ze sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu.                  W szczególności zabronione jest:
  • dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
  • korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);
  • podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

 § 2 – Słowniczek definicji

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie, jak również w celu zwarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
  • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany w celu założenia konta klienta dostępny https://szopmarket.pl/.
  • Klient – korzystająca ze sklepu internetowego: (I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (II) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego; (III) osoba prawna oraz (IV) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • Konsument – osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  • Konto Klienta – przypisany klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez niego hasło umożliwiające dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania formularza zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do newslettera oraz zmianę podanych danych.
  • Login – adres e-mail wprowadzony przez klienta w sklepie internetowym na etapie tworzenia konta umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.
  • Newsletter – usługa świadczona przez Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z.o.o. polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez klienta adres e-mail lub numer telefonu informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach, rabatach i promocjach związanych z działalnością sklepu.
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://szopmarket.pl/regulamin.
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Sklep (także sklep internetowy) – internetowa platforma sprzedaży towarów na zasadach określonych w regulaminie, działająca pod adresem: https://szopmarket.pl/regulamin.
  • Sprzedający - Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie.
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
   i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi,
   a w szczególności pocztę elektroniczną.
  • Towar – produkt, którego zakup jest możliwy w sklepie. W sklepie sprzedawane są wyłącznie towary fabrycznie nowe bez wad.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy usługodawcą, a klientem.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedającym a klientem, zgodnie
   z zasadami regulaminu.
  • Usługi – usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz klienta za pośrednictwem sklepu (usługi świadczone drogą elektroniczną).
  • Usługodawca – Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o. w zakresie przewidzianych w regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Zamówienie – usługa polegająca na umożliwieniu klientom złożenia zamówienia zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego (złożenia oferty zawarcia jednej lub więcej umów sprzedaży).

 § 3 – Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

 1. W ramach sklepu usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • Konto klienta;
  • Zamówienie;
  • Koszyk.
 2. Korzystanie z usług sklepu jest bezpłatne. W celu założenia konta klienta w sklepie (rejestracja) należy podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe ( adres e-mail), wybrać hasło, zaakceptować regulamin oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Login klienta stanowi podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. Logowanie do konta klienta w sklepie odbywa się z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.
 4. Usługodawca zaleca klientowi zmianę hasła nie rzadziej niż co 60 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniającego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złożonego z co najmniej 6 znaków.
 5. W celu umożliwienia korzystania przez klienta w pełni z funkcjonalności konta klienta (funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla klientów, którzy utworzyli konto klienta) w sklepie, usługodawca może przetwarzać także inne niezbędne dane osobowe: moje adresy (adres realizacji zamówień); moje zamówienia (historia dokonanych zamówień); reklamacje (informacje dotyczące reklamacji towarów); moje zwroty (informacje dotyczące zwrotu towarów); newsletter (adres poczty elektronicznej, lista aktywnych newsletterów).
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w sklepie, wysłanego przez usługodawcę na adres e-mail podany przez klienta na etapie rejestracji. umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunąć swoje konto klienta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres:  kontakt@szopmakret.pl podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości konto klienta zostanie niezwłocznie usunięte.
  Z chwilą usunięcia konta klienta umowa o świadczenie usługi konto klienta ulega rozwiązaniu.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konto klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 4. Oświadczenie usługodawcy może zostać złożone na adres e-mail użyty podczas rejestracji konta klienta. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi konto klienta ulega rozwiązaniu.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 10, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta § 1 ust. 4 pkt 1-3 regulaminu, usługodawca jest uprawniony do ograniczenia klientowi w całości lub w części dostępu do usług.
 9. W celu złożenia zamówienia należy podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, to jest:
  • dane adresowe (imię i nazwisko; ulica i numer domu; kod pocztowy; miejscowość; kraj; adres poczty elektronicznej; numer telefonu),
  • dane do wystawienia faktury – gdy Klient chce otrzymać fakturę (firma, adres firmy, numer NIP),
  • dostawa i płatność (sposób dostawy, metoda płatności) oraz zaakceptować regulamin.
 10. Usługa „zamówienie” ma charakter jednorazowy. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przycisku „kontynuuj bez rejestracji”. Zakończenie korzystania z usługi następuje po zrealizowaniu zamówienia przez sklep albo wskutek wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez klienta.
 11. Usługodawca umożliwia ponadto klientowi przeglądanie treści zamieszczonych w sklepie.
 12. Usługodawca udostępnia każdemu klientowi usługę „koszyk” w celu ułatwienia złożenia zamówienia towarów, w szczególności: zapamiętania wybranych towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania ceny oraz kosztów dostawy. W ramach korzystania z koszyka w jednym zamówieniu można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Usługa koszyk ma charakter jednorazowy.
 13. Korzystanie z usługi „koszyk” rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Dodanie towarów do koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże koszyk zapamiętuje informacje o towarach wybranych przez klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z konta klienta.
 14. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z usług sklepu można składać:
  • w formie pisemnej, na adres: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 ,10-416 Olsztyn z dopiskiem „reklamacja”.
  • drogą elektroniczną na adres e-mail:kontakt@szopmarket.pl.
 15.  Usługodawca rozpatrzy reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 16. W celu rozpatrzenia reklamacji klient powinien wskazać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.
 17. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie wskazanej przez klienta (pisemnie lub e-mail).

§ 4 – Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Informacje o towarach znajdujące się na stronach internetowych sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie towaru do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam" klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto klient obowiązany jest do wyboru:
  • sposobu płatności, a także sposobu i adresu dostarczenia towaru oraz ewentualnie, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych osobowych następuje poprzez usługę konto klienta lub poprzez podanie danych w zamówieniu.
 6. Złożenie zamówienia przez klienta, skutkuje złożeniem sprzedawcy oferty (lub ofert) zawarcia umowy sprzedaży, dotyczącej towaru objętego zamówieniem. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty (lub ofert), poprzez wysłanie automatycznej wiadomości pt. „nowe zamówienie” na adres e-mail wskazany przez klienta.
 7. Po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 6, sprzedawca weryfikuje otrzymane zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”. Następuje to najpóźniej w 2 dni robocze od od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności(dotyczy wszystkich metod płatności).
 8. Złożone zamówienia widoczne są w zakładce „Twoje zamówienia” dostępnej dla klientów posiadających konto.
 9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu +48 572-274-432 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@szopmarket.pl.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.
 11. Zamówienie jest realizowane przez sklep w terminie 2 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
 12. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości danego towaru, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta, który może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Klient dokonał płatności przed dostarczeniem zamówionych towarów (przedpłata), sprzedawca zwraca całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Klient rezygnuje.
§ 5 – Cena i sposób zapłaty
 1. Ceny wskazane są bezpośrednio przy prezentowanych na stronie internetowej towarach. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych (PLN/zł). Nie redukujemy cen o podatek VAT przy zamówieniach zagranicznych.
 2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia Zamówienia.
 3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego Towaru. Szczegółowe zasady ustalenia ostatecznego kosztu dostawy Towaru, do którego poniesienia obowiązany jest Klient określa § 6.
 4. Całkowita wartość Zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 3.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta zamiast paragonu dołączana jest Faktura VAT.
 7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
  • przy odbiorze przesyłki - za pobraniem,
  • przelewu bankowego elektronicznego (online): podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., w tym Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  • poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy (3 dni robocze na opłacenie zamówienia):

                Dane do przelewu:

                Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o., ul. Towarowa 9 ,10-416 Olsztyn  NIP: 739-10-00-194

                Numer konta 12114011110000416170001001

§ 6 – Dostawa

 1. Dostarczenie zamówionych Towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem określonym w ust. 6. Towar dostarczany jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odrębnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia (następuja ona w ciągu 72h od przez Sklep.
 2. Klient ma możliwość wyboru podmiotu realizującego dostawę, o której mowa w ust. 1., spośród podmiotów wskazanych przez Sprzedawcę:
  • Kurier DHL,
  • Poczta Polska,
  • Odbiór w sklepie - dostawa do sklepów partnerskich,
  • InPost – dostawa poprzez system Paczkomatów.
 3. Zamówiony Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu lub w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – do wskazanego przez Klienta Paczkomatu, a w przypadku wyboru odbioru w sklepie - do wskazanego przez Klienta sklepu partnerskiego.
 4. Sprzedawca ponosi koszty dostawy przy Zamówieniach o łącznej wartości równej lub przekraczającej 1000 zł, za wyjątkiem sytuacji określonym w ust. 7. W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi Klient.
 5. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.
 6. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następuje wyłącznie poprzez Kuriera. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.
 7. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy, zgodnie z tabelą dostawy zagranicznej.
 8. Klienci spoza Unii Europejskiej, mogą zostać dodatkowo obciążeni cłem. Wszelkie informacje o opłatach celnych, jak również zasadach ich naliczania, można uzyskać w lokalnych urzędach celnych.

§ 7 – Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednocześnie Sprzedający (niezależnie od uprawnienia ustawowego) umożliwia Klientom odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 30 dni (liczonym zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta).
 2. Szczegółowe informacje o zasadach odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu- „Pouczenie o odstąpieniu od umowy”.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 8 – Reklamacje z tytułu wad Towaru (Rękojmia)

 1. Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie odpowiada jako Sprzedający wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. W szczególności Klient może dokonać zgłoszenia osobiście w sklepie stacjonarnym należącym do Sprzedającego lub w drodze wysyłkowej na adres:

          Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Towarowa 9 ,10-416 Olsztyn  NIP: 739-10-00-194

 1. W celu zgłoszenia wady wskazane jest: opisanie wady i podanie daty jej stwierdzenia, zgłoszenie wybranego żądania, wykazanie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu), podanie danych kontaktowych oraz preferowanego sposobu zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS). Treść zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi wyłącznie przykład i pozostaje bez wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może również skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym (zakładka Reklamacje).
 3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 9 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059761, NIP 7391000194, REGON 51026017200000, Telefon: 895375300, e-mail: kontakt@szopmarket.pl. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Klienta, pozyskanym za pośrednictwem serwisu.
 2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Klienta lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu:
  • założenia i obsługi konta w sklepie;
  • realizacji zamówień;
  • rozpatrzenia reklamacji;
  • wystawienia faktury i wykonania obowiązków rachunkowo – podatkowych przez Sprzedającego;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i realizacji zamówień.
 5. Klientom przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego.
 6. W sprawie ochrony danych u Administratora możesz skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@szopmaket.pl  lub telefonicznie pod numerem +48 89 537 53 00.
 7. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych) - znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://szopmarket.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.
 8. Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z Usług) na potrzeby dokonywania ulepszeń Sklepu, a także w celach statystycznych.
 9. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Klienta. Usługodawca wdrożył i stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług w ramach Sklepu. Usługodawca wdrożył środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środki uwierzytelniania, protokół https).
 10. Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.

§ 10  – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR

 1. W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  • umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PLznajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
§ 11– Postanowienia Końcowe
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz doręczenie w przesyłce paragonu fiskalnego/faktury VAT. 
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej https://szopmarket.pl/ Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (ustawowym)

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy;
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;
 • zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres:

Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem ul. Towarowa 9 ,10-416 Olsztyn  NIP: 739-10-00-194

e-mail: kontakt@szopmarket.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres widniejący w dowodzie zakupu niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

LP

Nazwa/symbol

Ilość

Cena zakupu

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Podpis konsumenta (ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) – niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl